Stanovy

STANOVY

I. Základní ustanovení

 1. Organizace se celým jménem nazývá: Whitewaterkempy, z.s.

 2. Sídlem Whitewater kempy, z.s. je Praha s adresou U Slovanky 2440/5C, Praha 8, 182 00, tato je pravidelným místem pro přijímání všeobecné korespondence a písemností.

II. Základní úkoly a poslání

 1. Whitewater kempy, z.s. je zapsaný spolek s vlastní právní subjektivitou, sdružuje členy, kteří přijali společný název, symboliku a zavázali se dodržovat společné stanovy.

 2. Za účelem dosažení základního smyslu své činnosti, tj. provozování sportovní a turistické zájmové činnosti, plní Whitewaterkempy, z.s. zejména tyto úkoly:

  1. vytváří v rámci svých možností co nejlepší podmínky pro různé druhy sportu, turistiky a cestování svých členů

  2. organizuje sportovní výcvik členů

  3. pořádá sportovní, kulturní i společenské akce pro své členy i veřejnost

  4. prostřednictvím sportovní činnosti přispívá k výchově mládeže k pozitivním občanským postojům, vede ji k respektování zásady fair play a ke zdravému způsobu života a poskytuje ji prostor pro naplňování volného času sportem bez drog, alkoholu a jakékoliv jiné závislosti.

  5. zájmem klubu je zvyšování kondice a zlepšení fyzického i duševního zdraví populace.

  6. provozuje v souladu se živnostenským a obchodním zákonem podnikatelskou činnost (obchodní, školící činnost a služby cestovního ruchu), případně další hospodářskou činnost za účelem zajištění základního poslání.

III. Členství, práva a povinnosti členů

 1. Členství v Whitewaterkempy, z.s. je dobrovolné.

 2. Členem se může stát fyzická i právnická osoba.

 3. Právnická osoba se stává členem po přijetí výborem Whitewaterkempy, z.s..

 4. Členem se může stát muž a žena po dosažení 15 let věku, a vyplněné přihlášky, jejímž podpisem se zavázal dodržovat tyto "STANOVY"

 5. Děti do 15 let se mohou stát členy pouze s písemným souhlasem svých rodičů nebo zákonného zástupce, přičemž mohou provádět činnost v Whitewaterkempy, z.s. jen pod dohledem cvičitelů nebo zákonného zástupce - člena Whitewaterkempy, z.s..

 6. Základní práva (řádných) členů Whitewaterkempy, z.s. jsou:

   a) účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního, kulturního a společenského života v rámci Whitewaterkempy z.s. a to za podmínek těchto "Stanov".

   b) podílet se na všech výhodách, které z členství v Whitewaterkempy, z.s. vyplývají

   c) účastnit se všech akcí, školení a seminářů

   d) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů Whitewaterkempy, z.s. vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď související s jejich činností v rámci Whitewaterkempy, z.s.

 7. Základní povinnosti (řádného) člena:

   a) svědomitě plnit úkoly vyplývající ze "Stanov", vnitřních nebo přijatých řádů a z přijatých usnesení (rozhodnutí) orgánů Whitewaterkempy, z.s.

   b) svým jednáním a chováním přispívat k upevňování zásad sportovní etiky, morálky, kázně a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy.

 8. Členství v Whitewater kempy, z.s. zaniká:

a) vystoupením ze strany člena

b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností

  c) vyloučením pro zvlášť závažné provinění, neslučitelným se členstvím

  d) úmrtím člena

  e) zánikem právnické osoby - člena Whitewaterkempy, z.s.

  f) zánikem Whitewaterkempy, z.s.

IV. Členské příspěvky a poplatky

 1. Členské příspěvky a poplatky stanoví rada spolku Whitewaterkempy, z.s. a jsou závazné pro všechny členy . Výši členských příspěvků určuje výbor Whitewaterkempy, z.s. , a to s přihlédnutím k věku a sociálním podmínkám svých členů a hospodářské situaci Whitewaterkempy, z.s.. Výbor seznámí s výší plateb členskou základnu na členské schůzi, přičemž platba platí od 1. 1. toho roku.

 2. Pro nezaplacení členských příspěvků a dalších poplatků může být člen vyškrtnut.

 3. Vyškrtnutí musí předcházet písemné upozornění ze strany Rady spolku Whitewaterkempy, z.s. S určením přiměřené náhradní lhůty (30 dnů) k doplacení členských příspěvků. Pokud tato určená náhradní lhůta marně projde bez aktivního jednání neplatícího člena, je Rada spolku Whitewaterkempy, z.s. oprávněn provést jeho vyškrtnutí, o čemž písemně zpraví člena, který tímto pozbyl všech svých práv a povinností vyplývajících z členství. Případné hmotně - právní nároky tím nejsou dotčeny.

 4. Vybírání členských příspěvků, jakož i dalších poplatků, zajišťuje aparát Whitewaterkempy, z.s. a zároveň vede evidenci placení těchto příspěvků a poplatků.

 5. Nezaplacení poplatku v předepsané výši a ve stanoveném termínu zbavuje člena výhod a oprávnění, které byly spojeny s vyplacením takového poplatku.

V. Orgány

 1. Orgány jsou: a) Členská schůze - orgán nejvyšší

  b) Rada spolku - orgán výkonny

  c) Předseda - orgán statutární

 2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

   a) schválila případné změny stanov,

   b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,

   c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

   d) určila koncepci činnosti spolku na další období,

   e) stanovila výši členských příspěvků,

   f) schválila rozpočet spolku na příští období,

   g) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

   h) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

 3. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 4. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

 5. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

 6. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku.

 7. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Prvními členy Rady spolku jsou zakladatelé , kteří se shodli na obsahu těchto stanov.

 8. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.

 9. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.

VI. Právní postavení a majetek Whitewaterkempy, z.s.

 1. Whitewater kempy, z.s. je nezávislou samostatnou organizací s vlastní právní subjektivitou - je právnickou osobou. Whitewaterkempy, z.s. může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.

 2. Za Whitewaterkempy, z.s. jeho jménem jedná Předseda.

 3. Majetek Whitewaterkempy, z.s. tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva, včetně finančních fondů.

 1. Zdroje

   a) členské a jiné poplatky členů

   b) příspěvky mimořádných členů a jiných osob

   c) příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturní společenské činnosti

   d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti včetně zahraničně obchodní činnosti

   e) příspěvky a dotace jiných organizací a orgánů a jednotlivců

   f) dary

   g) jiné příjmy

 2. Hospodaření Whitewaterkempy, z.s.:

   a) k zabezpečení veškerých finančních a pokladních operací (dále peněžního styku) je Rada spolku povinna zřídit jedno pokladní místo Whitewaterkempy, z.s.. Podle potřeby využívá pak služeb peněžních ústavů, u kterých vede své běžné účty.

   b) pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů jsou pro výbor Whitewaterkempy, z.s. závazné obecně - právní předpisy.

 3. Člen Whitewaterkempy, z.s. odpovídá za škodu, kterou způsobil svým zaviněným jednáním ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 4. Whitewaterkempy, z.s. neodpovídá svým členům ani jiným občanům za škodu způsobenou jim na zdraví při výkonu jejich sportovní, brigádní, turistické a další činnosti organizované Whitewaterkempy, z.s.. Člen Whitewaterkempy, z.s. bere na vědomí, že úraz, který by se mu v rámci této činnosti stal, není pracovním úrazem a že z něho vzniklé nároky budou uspokojeny pouze z pojistné smlouvy člena, který je sám pojištěn.

 5. Stejným způsobem jsou uspokojovány i nároky z úrazů jiných občanů, kteří nejsou členy Whitewaterkempy, z.s. a účastní se jeho činnosti.

 6. Rada spolku Whitewaterkempy, z.s. je oprávněna vydávat další řády a předpisy k zajištění činnosti.

VII. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Jakékoliv změny a doplňky "Stanov" spadají do výlučné kompetence členské schůze Whitewaterkempy, z.s..

 1. Tyto stanovy byly schváleny zakladateli Whitewaterkempy, z.s. Dne 22.3.2018 v Praze.